• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนา “การผลิตและพัฒนา : ครูไทยวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21”

วุฒิสภา จัดสัมมนา “การผลิตและพัฒนา : ครูไทยวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา จัดสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “การผลิตและพัฒนา : ครูไทยวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21” โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธาน กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การผลิตและพัฒนา : ครูไทยวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21” โดยมี คณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
.
การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการนำเสนอเรื่อง กรอบความคิดในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นจุดเน้นและต้องดำเนินการเร่งด่วน (ภายใน 1 ปี) เพื่อแก้ปัญหาและดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง   พร้อมด้วย นายดิเรก พรสีมา กรรมาธิการวิสามัญ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ กรรมาธิการวิสามัญ และนายภูมิ พระรักษา อนุกรรมาธิการและเลขานุการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
.
สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ด้วยการปรับเปลี่ยนกลไกและระบบการคัดกรอง การผลิตครู และการพัฒนาครู มาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมครู รวมถึงการทบทวนปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต