• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่หนึ่ง ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่หนึ่ง ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ปฏิรูปกีฬา ความคืบหน้าถึงไหนแล้ว” โดยกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยต่อวงการกีฬาไทย โดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมและต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในประเด็นของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องกีฬาทั้งประเทศ รวมถึงบทบาทในการลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งเสริมงานกีฬาของประเทศพัฒนาขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงเหตุผลในการยกระดับสถาบันการพลศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศอีกด้วย ซึ่งในอนาคตจะได้มีการหารือถึงการแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดตั้งเป็น “กระทรวงการกีฬา” ต่อไป
     นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงประเด็นที่สังคมให้ความสนใจติดตามมากที่สุด อาทิ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กีฬามวย โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬามวยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ทั้งนี้ กมธ. ได้มีข้อเสนอสำหรับการจัดการแข่งขันว่าต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายและกฎกติกาที่เหมาะสมต่อเด็กด้วย
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา