• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน” โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจฐานรากถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนจากภาคการเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน รวมจำนวนกว่า 38 ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับปัญหาอุปสรรคใหญ่ของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คือ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร การเข้าถึงพื้นที่ทำกิน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และปัญหาการขาดองค์ความรู้ของคนในพื้นที่ ส่งผลให้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้น การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา กมธ.ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการพิจารณาปรับแนวทางการนำนโยบายมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐสู่การปฏิบัติ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวเนื่อง 5 ปัจจัย หรือ 5T ได้แก่ 1. Titanic การให้ความช่วยเหลือของรัฐต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 2. Timely การกำหนดมาตรการที่ต้องรวดเร็ว ทันเวลา ในการบรรเทาความเดือดร้อน 3. Targeted การดาเนินการต้องตรงจุดผู้ได้รับผลกระทบ ที่แท้จริง 4. Transparency ในการดาเนินการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 5. Temporary  ควรเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น นอกจากนี้ กมธ. ยังได้มีการหารือถึงเรื่องโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนในปี 2564-2569 ผ่านโครงการด้านการเกษตรอัจฉริยะ พัฒนายกระดับพืชสมุนไพร พลังงานชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs) ในพื้นที่ เพื่อให้คนในชุมชนที่ว่างงานได้รับการจ้างงานทำให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนและให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา