• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และปัญหาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง กมธ. ได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ผลักดัน ตลอดจนให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวต่อได้ โดยเฉพาะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเสนอภาครัฐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เข้าใช้งานได้ทั่วถึง การได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท การเร่งรัดดำเนินการการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มกองทุนอุดมศึกษา เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเงินกองทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กระทรวง อว. ได้จัดทำโครงการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้จำนวนมาก เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 สถาบันอุดมศึกษา) หรือโครงการ อว. จ้างงาน สำหรับงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
ท้ายนี้ ได้ฝากถึงการผลักดันทุนมนุษย์ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของประเทศที่จะช่วยพัฒนามนุษย์ นอกจากนั้น ยังช่วยสร้างพลังทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย โดยภายหลังโควิด-19 จะพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
           สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา