• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การขับเคลื่อนของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา โดยได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในปี 2563 อาทิ การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค Disruptive Technology และการสร้างโอกาสการจ้างงานเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด - 19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมเพื่อมอบให้แก่แรงงานไทย ในปี 2564 จำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” ดังนี้ 1. ลดเงินสมทบ 2. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร สาหรับผู้ประกันตน 3. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 4. ฝึกอบรมความปลอดภัย 10,000 คน ฟรี และ 5. ฝึกอบรมออนไลน์ฟรี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ที่มีการระบาดใหม่ เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้มี แนวทางการคัดกรองการติดเชื้อโควิด -19 ให้แก่แรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว ในสถานประกอบการให้ได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) โดยการตรวจคัดกรองแบบ PCR ในสถานประกอบการเชิงรุก ให้กับลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อในสถานประกอบการพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งมาตรการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 และมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกกหมาย 
             สำหรับประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมาธิการฯ ในปี 2564 มี 12 ประเด็น คือ 1. การศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2. การศึกษา ติดตาม การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค Disruptive Technology 3. การตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานด้วยการกำหนดน้ำหนักสูงสุดที่ควรจะยกได้หรือน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับแรงงานผู้สูงอำยุและแรงงำนกลุ่มต่าง ๆ 5. แนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานในเรือประมงให้เหมาะสมและเป็นธรรม 6. แนวทางการยกระดับด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางทะเล 7. แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน: ศึกษากรณีมวยเด็ก 8. การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน 9. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 10. การบูรณาการการทำงานเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ 11. การขยายโอกาสการมีงานทำและการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 12. งานแห่งอนาคตในยุคหลังโควิด - 19 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
ท้ายนี้ ได้ฝากถึงประชาชนในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (มาตรการ DMHTT) ได้แก่ 
(1) D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงกำรอยู่ในที่แออัด 
(2) M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้ำหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
(3) H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
(4) T : Temperature check การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหำเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย 
(5) T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
           สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา