• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การดูแลสังคมในสถานการณ์โควิด-19” โดยได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในปี 2563 อาทิ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร การศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ รายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. ซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาและ ได้จัดส่งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” แนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ซึ่งเน้นการทำงานเชิงรุกโดยมีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ (ชานต่ำ) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และร่วมทดสอบประสิทธิภาพระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถโดยสารสำหรับรองรับคนพิการ เป็นต้น
     ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า 
เจลแอลกอฮอล์ การจัดตั้งโรงครัววุฒิสภา การแจกข้าวสาร การตั้งตู้ปันสุข วุฒิสภา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ วุฒิสภายังได้ร่วมกันส่งความช่วยเหลือในทุกช่องทางเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วอีกด้วย
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา