• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกส ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย
นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนเรฐ จิตรชื่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 5) นายประทีป  จูฑะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์ ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร นายชัยยา ยอดสง่า ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร นางสาวพิมล  โพนทราย รักษาการ ผอ. สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดมุกดาหาร นางบัวพันธ์  กอดแก้ว รักษาการปลัด อบจ. จังหวัดมุกดาหาร และนายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
     ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดมุกดาหาร
     โดยทางหน่วยงานของจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ