• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ศึกษาดูงานโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วย นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและครูในโครงการ
 
โดยโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 1,689 คน ใน 12 โรงเรียน เป็นโครงการที่นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อ รวมถึงสามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิขาการ ทักษะด้านกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัว