• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ คณะกมธ.”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.50 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ คณะกมธ.” โดยกล่าวถึงหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ อาทิ พิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านที่ 9 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนย่อยภายใต้ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอื่น ๆ และแผนย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ 
ทั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยมีการติดตามประเด็น/กิจกรรม/โครงการรวมจำนวน 42 โครงการ และติดตามโครงการสำคัญเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ จำนวน 4 โครงการ อาทิ 1) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนา EEC โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรดำเนินการต่อเนื่อง และพัฒนาให้เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสาธารณะในภาคตะวันออก เพื่อรองรับผู้โดยสารตามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออก 2) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน EEC เป็นการพัฒนาอาชีวะ คุณภาพวิชาชีพ พัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการใน EEC โดยเห็นควรกำหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ และเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ฝากความห่วงใยและการดูแลตนเองของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00- 12.00 นาฬิกา