• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา นำโดยนายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” และเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในประเด็น ดังนี้
1. กฎหมายว่าด้วยนิติวิทยาศาสตร์ ระบบนิติเวช
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
4. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
5. เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป