• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ จังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปกราบสักการะท่านอาจารย์โหพัฒน์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และโรงเจเข่งซิ่วติ๊วท่าเรือพระแท่น จากนั้น ศึกษาดูงานสถานที่ตลาดท่าเรือพระแท่น เพื่อสำรวจและให้ข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนตลาดดังกล่าวไปสู่การเปิดพื้นที่ให้เป็นตลาดวัฒนธรรมต่อไป