• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี ในหัวข้อ ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี” ในหัวข้อ “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ สานพลังสามภาคส่วน (ราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม)” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบรรยาย เรื่อง “กาญจนบุรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี และการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คุณวิกรม กรมดิษฐ์ Mr.Harald Link คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และคุณสรรเพชญ์ ศลิษฎ์อรรถกร
      ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลจากการสัมมนามากำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โรงงานกระดาษแบบไตรภาคีต่อไป