• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย" ณ อาคารรัฐสภา(ฝั่งวุฒิสภา)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย" โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็ก เข้าร่วมสัมมนา
.
นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา กล่าวว่า ครูเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้เข้ามาเป็นครูที่มีคุณภาพ 
.
สำหรับในงานสัมมนามีการจัดอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย" จากผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย เช่น นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แช่มช้อย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาศุภลักษณ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยหลังการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย และจะนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาศึกษาและรายงานต่อวุฒิสภาต่อไป