• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตามการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและเครื่องมือแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงความคืบหน้าการนำผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องไปสู่การใช้งานได้จริงของผู้ใช้ ทั้งในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากคณะวิชาสาขาต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกัน ถือเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ผลักดันให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม จึงเป็นต้นแบบสำคัญของภาควิชาการที่ช่วยสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุโดยใช้งานวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
     ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป