• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก รวมถึงกระบวนการติดตามภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก ให้การต้อนรับ 
     ศูนย์ฝึกแห่งนี้ จะดูแลรับผิดชอบเด็กและเยาวชน ตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีเด็กชายที่ถูกส่งตัวมาจำนวน 240 คน และเด็กหญิงจำนวน 30 คน คิดเป็นคดียาเสพติด จำนวน 202 ราย ศูนย์ฝึกจะจัดแนวทางในการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการฝึกตามความต้องการของเด็กเป็นหลัก และมีการจัดการศึกษาสามัญ และการจัดการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 11 วิชาชีพ อาทิ อาชีพนักฟุตบอล อาชีพช่างนวดไทย สำหรับกระบวนการติดตามหลังการปล่อยตัวจะมีการติดตามในระยะเวลา 1 ปี และได้รับทราบปัญหา เช่น เด็กไม่มีสัญชาติไทย การลบทะเบียนประวัติเด็กที่เคยกระทำความผิด เด็กกลับมากระทำความผิดซ้ำเนื่องจากไม่มีอาชีพรองรับเมื่อออกไปจากศูนย์ฝึก เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดฝึกอาชีพเกี่ยวกับช่างแอร์ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการอาชีพประเภทนี้มาก และควรพิจารณาวางแผนการดูแลให้ครอบคลุมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย
     สำหรับข้อมูลที่ได้รับ จะนำไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป