• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์​ และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Kick off คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน" พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนอาสามัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน
     ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย รับผิดชอบดูแลประชากร จำนวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายม้ง สาเหตุหลักการป่วยของผู้ป่วย 3 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา คือ ไข้เลือดออก โรคสุกใส และโรคตาแดง โดยในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประมาณวันละ 120 คน ทั้งนี้ เนื่องจากตำบลเข็กน้อยเป็นตำบลที่มีประชากรจำนานมาก และมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชน อาทิ บริการทันตกรรม มีเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 คน ส่งผลให้มีปริมาณงานมาก และให้บริการไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มวัย ระบบการคัดกรองผู้ป่วย เนื่องจากการประกอบอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ คือ เกษตรกรรมและค้าขาย ซึ่งต้องมีการเดินทางเข้า-ออกนอกพื้นที่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนิงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมักอาศัยอยู่ตามลำพัง ขาดคนดูแล การปฏิบัติตนตามโรคไม่เหมาะสม เช่น การควบคุมอาหาร การรับประทานยาไม่ถูกต้อง อีกทั้ง ปัญหาการเดินทางไปรับบริการยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรับยาตามนัด ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ ทำให้เกิดภาวะติดบ้านติดเตียง
      โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้ง อสม. ที่ทำงานหนักในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอีกด้วย