• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการคนพิการ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับ
     โอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโรงงานเกื้อกูล ภายในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว ซึ่งในอนาคตจะใช้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และควบคุมกระบวนการผลิตโดยคนพิการ ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ จึงถือเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพสูงอีกแห่งหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่มุ่งเสริมพลังให้คนพิการก้าวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
     ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไประกอบการพิจารณาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการในการเป็นหุ้นของการพัฒนาประเทศ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป