• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบรรณกร เสือสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
     โอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการการดูแลสุขภาพ การตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชน และยังเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการตรวจคลื่นหัวใจเพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หากพบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเขาค้อ มีระบบบริการที่หลากหลายทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากในตำบลเหล่าหญ้ามีผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 70 - 80 ปี จำนวนมาก ที่ผ่านมามีผู้ดูแล (Caregiver) ลงพื้นที่ไปดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง แต่ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบ "Day Care" หรือการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงใน 1 วัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการดูแลแบบประคับประคองอาการป่วยของผู้สูงอายุ มีการดำเนินงานแบบผสมผสานในการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข