• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคลฯ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็น จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดย นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเอก วสันต์ สุริยมงคล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการยกระดับการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันถึงกลุ่มเป้าหมาย และบุคคลที่จะเข้าร่วมการเสวนา ประเด็นที่จะใช้ในการเสวนา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เทศบาลตำบลดอนฉิมพลีต้องการให้คณะอนุกรรมาธิการดำเนินการแก้ไขและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยในเบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคดังกล่าว และจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นแล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาต่อไป
   จากนั้น เดินทางไปยังอาคารชมรมพ่อค้าตลาดคลอง 16 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นและได้มีข้อเสนอแนะให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสถานที่เพิ่มเติมต่อไป
  โอกาสนี้ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชนและคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี