• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และรับฟังสภาพปัญหาของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่และลีซอ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านห้วยจะค่าน หมู่9 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และรับฟังสภาพปัญหาของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่และลีซอ โดยมี นายวัชระ จะแอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าว พืชตระกูลถั่ว และพืชไร่ โดยได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้าน เช่น ไม่มีที่ดินทำกิน การไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ผู้สูงอายุในชุมชนถูกทอดทิ้งและขาดรายได้ และปัญหาผู้ป่วยติดเตียง  เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะจะได้นำข้อมูลที่ได้รับทราบไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป