• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ศูนย์บริการคนพิการ การเสริมพลังความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ โดยมี นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนองค์การคนพิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
     โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1.77 ล้านคน มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการ 51,896 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของจำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และการสนับสนุนโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดเชียงใหม่      
     ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป