• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยตาด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยตาด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และนางปราณี จะมู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยตาด ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 349,118 คน เป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ 64 คน ประกอบอาชีพปลูกกาแฟและชาขาย โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ไม่มีที่ดินทำกิน และยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ
     จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมและพบปะกับครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนร้อยละ 99 เป็นชนเผ่าลาหู่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 140 คนทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป