• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเขาค้อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเขาค้อ โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์  ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรพจน์ ฟักน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และแนวทางการบริหารจัดการแบบ New normal ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการ โดยโรงพยาบาลเขาค้อได้จัดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวและเครือข่ายอำเภอเขาค้อ มีการจัดกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary care unit การจัดระบบ Primary service package เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อบูรณาการ Service plan กับการดูแลประชากรตามกลุ่มวัย การบริหารจัดการ การจัดระบบสนับสนุนเครือข่าย รวมถึงการควบคุมกำกับและติดตามประเมินผล
     ส่วนแนวทางการบริหารจัดการแบบ New normal ทางโรงพยาบาลเขาค้อ ได้จัดระบบ One stop service PUI clinic, ARI clinic การจัดเตรียมความพร้อมห้องแยก Modified AIIR, Cohort word การจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วย การจัดหายา เวชภัณฑ์ รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ในการดูแล และป้องกันตนเอง นอกจากนั้น การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลเขาค้อยังได้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งมี นายอำเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ โดยการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูและแบ่งปัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม “คนไทยใส่ใจดูแลกัน” “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน"
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว