• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการดูแลคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการดูแลคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยมี นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน
     สำหรับสถานคุ้มครองฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเป็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน จำนวน 225 คน เป็นผู้ป่วยทางจิต 70 คน โดยมีผู้ประสบปัญหาผู้ใช้บริการที่มีความพิการซ้ำซ้อน เช่น พิการทางกาย สูงอายุ การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นทำได้ยาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความซ้ำซ้อน
     คณะกรรมาธิการฯ ได้แสดงความเห็นว่า สถานคุ้มครองฯ ควรร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลผู้ป่วยทางจิตเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป