• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​
ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะ
ผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.จังหวัดสงขลา มีจำนวนประชากร 1,413,777 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,067,526 คน เขตเลือกตั้ง 36 เขต หน่วยเลือกตั้ง 1,923 หน่วย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 102 คน โดย อบจ.ได้กำหนดเป้าหมายของจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 60% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ระเบียบ และข้อกฎหมาย
2.ในภาวะ New Normal อบจ.สงขลาได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ได้ทำการจัดซื้อทั้งหมด ทำให้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวลดลง
3.การจัดการเรื่องร้องเรียน พบปัญหาพนักงานสืบสวนและไต่สวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวนเรื่องร้องเรียนสูง
ทั้งนี้ อบจ.ได้มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความเป็นธรรม เป็นกลาง และบริสุทธิ์ยุติธรรม
ในโอกาสนี้​ พลเอก​ เลิศรัตน์​ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มอบหน้ากากอนามัย​ จำนวน​ 1,000​ ชิ้น​ ให้แก่นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ต่อไป