• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผอ.สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย