• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โฆษกคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ โฆษกคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” โดยได้กล่าวถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งดูแลสุขภาพของบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมประชากร 68 ล้านคน ซึ่งระบบสุขภาพปฐมภูมินี้ จะช่วยให้ทีมแพทย์สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปเข้ารับการรักษาที่อื่นได้ นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนใกล้ชิดบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นอีกด้วย
     ทั้งนี้ จากการศึกษาของ กมธ. พบปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิหลายประการ อาทิ การขาดแคลนแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนการผลักดันให้ระบบนี้เกิดความเข้มแข็ง โดยควรพิจารณาทบทวนการยกระดับจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างรอบคอบ อีกทั้งการนำแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมดำเนินการในระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา