• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และโครงการศึกษานานาชาติ และคุณสมบัติการคัดเลือก บรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45-13.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และโครงการศึกษานานาชาติ และคุณสมบัติการคัดเลือก บรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ
     โอกาสนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ด้านกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณวุฒิวิชาชีพครู
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล
     จากนั้นเวลา 14.00-18.00 นาฬิกา คณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ด้านกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณวุฒิวิชาชีพครู
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ให้การต้อนรับ
     ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการเดินทางศึกษาดูงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป