• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์  ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพนมเทียน​ เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ประหน่วยเลือกตั้ง และจัดสถานที่สำหรับใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง ในส่วนของงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบ
2. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินการจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี
3. การบริหารงานบุคคล พบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ระดับบริหาร เนื่องจากขาดการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง
4. การรับมืออุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบรรเทาอุทกภัยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้ในทันที
     โอกาสนี้​ พลเอก​ เลิศรัตน์​ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มอบหน้ากากอนามัย​ จำนวน​ 1,000​ ชิ้น​
ให้แก่นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ต่อไป
     จากนั้นเวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดให้มีและควบคุมตลาดของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ตลาดกิมหยง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อีกด้วย