• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เดินทางศึกษาดูงานโครงสร้างระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงานโครงสร้างระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีพลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
.
ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศ
การพัฒนากำลังพล การฝึกวิชาทหารอากาศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการเดินทางศึกษาดูงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป