• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “เครื่องแบบนักเรียนสำคัญจริงหรือไม่”

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “เครื่องแบบนักเรียนสำคัญจริงหรือไม่” โดยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรณรงค์ให้สวมชุดไปรเวทไปโรงเรียนแทนเครื่องแบบนักเรียน เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ได้ระบุไว้ว่า ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน หากจะยกเว้นไม่แต่ง ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมระบุอีกว่า หากใครไม่แต่งชุดนักเรียน โดยไม่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ โดย พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้มีเครื่องแบบนักเรียนไว้เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชน์ในการประหยัดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลอื่นแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่สิทธิที่จะแต่ง
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า เครื่องแบบนักเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ทำให้เกิดทักษะการเข้าสังคม เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คำนึงถึงส่วนรวม และเคารพในกฎระเบียบ โดยกระทรวงศึกษาธิการควรให้อำนาจสถานศึกษาแต่ละแห่งกำหนดรูปแบบและแนวทางการแต่งกายเพื่อเป็นการกระจายอำนาจและสร้างวิถีปฏิบัติที่อาจมีความแตกต่างและหลากหลายของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมองว่าการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้จากการแต่งกายที่เท่าเทียมและเป็นเอกภาพเดียวกัน
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา