• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

จัดโครงการเสวนาและการจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการเสวนาและการจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม" มีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ตระหนักถึงการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่การที่จะสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เป็นสังคมที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยการรวมพลังทางสังคมในรูปแบบของเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบัน จะต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมทั้งรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง ให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
     สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้มีการบรรยายหลากหลายหัวข้อจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ การบรรยายหัวข้อ "ระบบดาวเทียมสำรวจโลกและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ถ่ายภาพจากดาวเทียม" โดยนายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การบรรยายหัวข้อ "โครงการอวกาศ...เยาวชนเข้าถึงได้" โดยนาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อสมดุลระบบนิเวศ และการแสดงผลงานนวัตกรรมจากนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์
     โอกาสนี้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรคนดีด้านนวัตกรรมอวกาศ บันทึกความดีของเยาวชน และโรงเรียนที่มาสร้างสื่อคุณธรรม ที่ได้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการทางคณะอนุกรรมธิการฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นเอกสารรายงานทางวิชาการเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณาต่อไป