• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นางดวงพร รอดพยาธิ์ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้สอดคล้องและครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และด้านการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และให้ประเทศได้เป็นอย่างมาก
2. การเตรียมพร้อมของจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ขณะนี้จังหวัดชลบุรีกำลังดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ และการพัฒนาสนามบิน เป็นต้น แต่ยังพบว่าการพัฒนาในส่วนของโครงการเล็กๆ ที่จะต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการให้ชัดเจนและครอบคลุมต่อไป
3. การติดตามประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการ อาทิ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะสีชัง และการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) พบว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะสีชัง เป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนบนเกาะสีชัง แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม โดยในปี 2565 จังหวัดมีแนวทางที่จะพิจารณาศึกษาและดำเนินการออกแบบโครงสร้างการวางท่อน้ำประปาเชื่อมไปยังเกาะสีชังต่อไป
4 .ประเด็นการปรับปรุง หรือขยายโรงพยาบาลแหลมฉบัง จากการหารือดังกล่าวพบว่า หากจะดำเนินการปรับปรุงหรือขยายโรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการติดตาม ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป