• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
.
โดยมีประเด็นที่นำเสนอ ดังนี้
1) บทบาท อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ การดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม
2) การบริหารจัดการผู้ต้องขังภายในเรือนจำ หลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
3) แนวทางการดำเนินการในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทของ “ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
4) ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... และแผนกาปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี