• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมคณะ ร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดลำพูน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมคณะ ร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดลำพูน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป