• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)”

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)” โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา กล่าวรายงาน และ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)” จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด19 พ.ศ. 2564-2565 และร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา นอกจากนี้ยังทำให้หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา ได้รับทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผล เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา และเป็นการรับฟังปัญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
     การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการทั้ง 4 คณะ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศักยภาพการกีฬา