• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “โครงการเสวนาและการจัดนิทรรศการ “สื่อ ความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1” หัวข้อ “นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประมาณ 100 คน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 1. การฝึกอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เน้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการทำความดีของเด็กและเยาวชน และ 2. การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อาทิ นวัตกรรมอวกาศ นวัตกรรมด้านสังคม และดาวเทียมไทยโชต สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็กและเยาวชนหันมาให้ความสนใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในมากขึ้นและทำให้เกิดทัศนคติเชิงบวกว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดี เป็นอักลักษณ์เฉพาะของคนไทย โดยเฉพาะในด้านการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอยู่ในจิตสานึกของคนไทยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนใน GEN-Z ที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี ดังนั้นรูปแบบการนำเสนอแบบคลิปภาพยนตร์สั้น หรือคลิปวีดีโอสั้น จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ แก่เด็กและเยาวชนใน GEN-Z ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา