• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สมาชิกวุฒิสภาในกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “โครงการเน็ตประชารัฐและปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์” โดยได้กล่าวถึงการส่งเสริมและผลักดันเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านสังคมไร้เงินสด ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้ร้านค้าขนาดเล็กค้าขายจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของรัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่งโดย “แอปเป๋าตัง” ส่วนผู้ค้ารายย่อยรับเงินผ่าน “แอปถุงเงิน”
     ทั้งนี้ กมธ.ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ อาทิ ควรสร้างกลไกการรับรู้เน็ตประชารัฐสู่ประชาชน โดยสร้างการรับรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไร และต้องมีการศึกษาผลดี-ผลเสียของโครงการฯ เช่น การสร้างรายได้ การติดเกม การเล่นการพนันออนไลน์ โดยควรมีกลไกหรือกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เป็นต้น
     นอกจากนี้ กมธ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการบิดเบือนเนื้อหาจากความเป็นจริงผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ และนำไปสู่การเผยแพร่ต่อให้เกิดกระแสทางสังคมอย่างรวดเร็วผ่านการแชร์ โดยปราศจากการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลหรือเนื้อหา ทาง กมธ.จึงมุ่งส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการร่วมกัน ในการเฝ้าระวังข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ ด้วยการหาช่องทางดำเนินคดีตามกฎหมาย และตั้งข้อสังเกตเพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการใช้อินเทอร์เน็ตและเสนอกฎหมายกำหนดโทษอย่างชัดเจนและเหมาะสมสำหรับผู้ปล่อยข่าวปลอมต่อไป
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา