• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนาวิชาการเรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายเชื้อ ฮั่นจินดา นายกสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำเสนอต่อวุฒิสภา โอกาสนี้ ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ นำเสนอความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 
     ต่อมาเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงาน การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าแดด ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป     
     จากนั้น ศึกดูงานการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรอันดีของท้องถิ่น และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่