• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เสวนา เรื่อง "การทบทวนนโบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง "การทบทวนนโบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา และ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
     พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ เล็งเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มิใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคงและการทหารเท่านั้น แต่ต้องแก้ปัญหาในมิติที่สำคัญอื่นด้วยเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคง สงบสุข ร่มเย็น และประชาชนมีความสุข
     ด้านพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบและการก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคงแต่ต้องแก้ปัญหาในมิติสำคัญอื่น ๆ ซึ่งมิติด้าน “ระบบการบริการทางการศึษา” จึงเป็นมิติที่คณะอนุกรรมาธิการให้ความสนใจและทำการศึกษาโดยเฉพาะการจัดระบบบริการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดเสวนาครั้งนี้คาดหวังว่าทุกภาคส่วนจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับนโยบาย โครงสร้าง และระบบการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ย่างจริงจัง ทั้งนี้ จะนำข้อมูล สาระสำคัญและผลการเสวนาไปประกอบการพิจารณาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ต่อไป