• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนแห่งความขัดแย้ง หรือความร่วมมือ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนแห่งความขัดแย้ง หรือความร่วมมือ” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และนายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนา
     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การจัดสัมมนาวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ความสัมพันธ์และการบริหารความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ข้อคิดเห็นในครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ
     ด้านนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ภูมิภาคเอเชียกลายเป็นจุดสนใจมากขึ้น ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือด้านการพัฒนา ทั้งความเชื่อมโยงในทุกมิติ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภาคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยในการกำหนดจุดยืนที่สมดุลของประเทศ อันนำไปสู่การหารือในเวทีระหว่างประเทศต่อไป