• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนาเรื่อง “การสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร : กรณีศึกษาสินค้าข้าว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร : กรณีศึกษาสินค้าข้าว” โดยมี นางจินตนา ชัยวรรณการ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และรองประธานอนุกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา
     สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร โดยมุ่งศึกษาเฉพาะกรณีสินค้าข้าวเนื่องจากประเทศไทย มีข้อมูลภาคการเกษตรมากมายแต่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ และไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดการสร้างและใช้ Big Data ภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรไทย และสร้างฐานข้อมูล Big Data การเกษตร และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของภาครัฐต่อไป