• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สมาชิกวุฒิสภากรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี” โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์ประชากรไทยในปัจจุบันว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ซึ่งในประชากร 66.5 ล้านคน มีวัยแรงงาน 38.5 ล้านคน และผู้สูงวัย 11 ล้านคน ทำให้ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงเกิดแนวคิดการจ้างงานผู้สูงอายุหลังอายุ 60 ปี เพื่อลดการเป็นภาระของประเทศ และในส่วนของแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พ.ศ. 2561 ได้เสนอให้มีการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารับฟังความคิดเห็น แต่ด้วยลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จึงได้ทำการศึกษาเรื่อง “การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย” โดยได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 1. ควรชะลอหรือทบทวนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี หรือแก้ไขกฎ ก.พ. ขยายประเภทตำแหน่งที่จำเป็น 2. หากต้องการใช้ศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุก็สามารถจ้างงานในรูปแบบอื่นได้ เช่น แพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างงานตามปริมาณงาน และวิชาชีพ ไม่จำเป็นต้องขยายการเกษียณอายุทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 3. ควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจำกัดไปจ้างงานกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ว่างงาน และกลุ่มสูงวัยตอนต้นอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และ 4. หากดำเนินการตามแผนปฎิรูปที่มีการขยายเกษียณอายุราชการ อาจจะมีปัญหาเรื่องการครองตำแหน่งของข้าราชการ ทำให้ไม่มีตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ให้กับข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่จะกลายเป็นอุปสรรคกับระบบราชการได้
     นอกจากนี้ ยังได้ฝากถึงการส่งเสริมระบบการจ้างงานหลังเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับสังคมยุคใหม่อีกด้วย
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา