• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบปัญหาและอุปสรรค อาทิ การขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ปัญหาขอทานต่างด้าว ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น เป็นต้น
.
อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้มี
การบูรณาการการทำงานด้านสังคมร่วมกันกับหน่วยงานภายในจังหวัด ผ่านระบบการจัดตั้งกลุ่ม one home และจัดทำโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา เช่น การจัดทำชุมชนคุ้มครองเด็ก การจัดโครงการรณรงค์ลดขอทาน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
.
จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เพื่อร่วมประชุมเพื่อติดตามการดูแล คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกแรงงานข้ามชาติ ซึ่งพบว่า มีลูกแรงงานข้ามชาติศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น 46คน ทั้งนี้ พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรครู โดยเฉพาะครูสอนภาษากัมพูชา พม่า และลาว ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นต้น โดยมี นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ให้การต้อนรับ 
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป