• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน”

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) รัฐสภาร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา จัดสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน” โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วย สมาชิกรัฐสภา ผู้แทนจากสถานทูต นักวิชาการ และหน่วยงานภาคีด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
.
ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน ความก้าวหน้าและข้อท้าทายในการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวาระโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และมาตรการที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับว่าได้ผลในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและในการดำเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
.
สำหรับการจัดสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน” มีการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย โดยเน้น ให้ทาง ลดเร็ว และดื่มไม่ขับ ซึ่งภายในงานยังมีการยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนเป็นเวลา 1 นาที นอกจากนี้ในการจัดสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลากหลายประเด็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เช่น เรื่องความปลอดภัยทางถนน วาระโลกหลังทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2011-2020 โดย Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สถานการณ์การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย จาก นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ความก้าวหน้า ข้อท้าทาย และก้าวต่อไปของการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการฯ ระบบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย จากนายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเรื่องความก้าวหน้า ข้อท้าทาย และก้าวต่อไปของการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการคมนามคม สภาผู้แทนราษฎร โดยนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นต้น

ทั้งนี้หลังการจัดสัมมนาจะนำข้ออภิปรายและข้อสรุปสำหรับก้าวต่อไปของรัฐสภาไทย เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอผลักดันนโยบายกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศตามกรอบระบบความปลอดภัยทางถนนต่อไป