• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานด้านการกีฬาและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬา ณ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯ

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานด้านการกีฬาและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬา ณ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก ธงชัย  สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ในปัจจุบัน) และโครงสร้างสำนักงานการกีฬาที่ขอเสนอปรับปรุงใหม่ การดำเนินการของโรงเรียนกีฬาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนกีฬา งบประมาณของนักเรียนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกรุงเทพมหานคร) งบประมาณปี 2563 ผลงานของนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาเป็นเมือง Sports City ด้านกีฬาเชิงคุณภาพและการออกกำลังกาย เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค อาทิ ปัญหาด้านโครงสร้างและการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้มีประเด็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในหลายประเด็น

จากนั้นเวลา 15.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาและบริเวณโดยรอบ พร้อมเยี่ยมชมการการฝึกซ้อมของนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพ ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่นดินแดง