• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล จัดสัมมนา เรื่อง “วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย : “ครู” คือทางออกของประเทศ” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-14.00 นาฬิกา ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนาครู วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย : “ครู” คือทางออกของประเทศ” โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา
     การศึกษาเป็นกลไกหลักและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกสังคมที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาชาติและความสามารถในการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างนั้น การศึกษาไทยยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ คุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานับเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบการผลิตและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ช่วยยกระดับคุณภาพของคนไทยโดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 การผลิตและพัฒนาครูจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการหาแนวทางที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู คุณวุฒิวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางการนำสู่การปฏิบัติต่อไป