• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก เข้าพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก เข้าพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มฐานราก รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนในการดูแลกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้เสนอข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฎิบัติการกับกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากใน 3 ภูมิภาค ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะเชิญผู้แทนทั่วประเทศเข้าร่วม
     ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีความเห็นว่าเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งได้ และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการตามหน้าที่และอำนาจของกระทรวงฯ ต่อไป
     ในการนี้ คณะกรรมาธิการ ได้มอบรายงานการศึกษา เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป