• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านสังคม คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับภาพรวมการติดตามงบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลายในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. สถานการณ์ด้านแรงงานในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่
2. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ covid กรณีระบาดรอบ 2 การดูแลด้านสาธารณสุขเมื่อเริ่มกลับมาเปิดการท่องเที่ยว
3. การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
4. สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
5. การดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล รวมถึงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชกำหนด 4 แสนล้านบาทของจังหวัดภูเก็ต
6. การเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง(ภูเก็ตโมเดล)
7. แผนงานงบประมาณที่ได้นำมาดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น