• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “นโยบาย CPTPP .. ของไทย เมื่อไบเดนเป็นประธานาธิบดี”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “นโยบาย CPTPP .. ของไทย เมื่อไบเดนเป็นประธานาธิบดี” โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการเสวนา
     ตามที่สหรัฐอเมริกาได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดย โจ ไบเดน ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในทิศทางที่แตกต่างจากเดิม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการเสวนาขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการดำเนินการความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการเสวนารับฟังความคิดเห็นมาสรุปและประมวลผลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ต่อไป
     ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย